2014-09-08_53130_WTA_5DM3_HDR_2 St. Albertus Catholic Church, Detroit, Michigan
1 St. Albertus Catholic Church, Detroit, Michigan
2014-09-08_53137_WTA_5DM3_HDR St. Albertus Catholic Church, Detroit, Michigan
2 St. Albertus Catholic Church, Detroit, Michigan
2014-09-08_53151_WTA_5DM3_HDR_1 St. Albertus Catholic Church, Detroit, Michigan
3 St. Albertus Catholic Church, Detroit, Michigan
2014-09-08_53188_WTA_5DM3 St. Albertus Catholic Church, Detroit, Michigan
4 St. Albertus Catholic Church, Detroit, Michigan
2014-09-08_53305_WTA_5DM3_HDR St. Albertus Catholic Church, Detroit, Michigan
5 St. Albertus Catholic Church, Detroit, Michigan

New images