2015-05-04_74116_WTA_5DM3 St. Charles Borromeo Church, Detroit, Michigan
1 St. Charles Borromeo Church, Detroit, Michigan
2015-05-04_74143_WTA_5DM3 St. Charles Borromeo Church, Detroit, Michigan
2 St. Charles Borromeo Church, Detroit, Michigan
2015-05-04_74072_WTA_5DM3 St. Charles Borromeo Church, Detroit, Michigan
3 St. Charles Borromeo Church, Detroit, Michigan

New images